Održivi razvoj kao nova ekološko – duhovna i umjetnička paradigma

Tekst i fotografije: Krešimira Gojanović

Suvremeni način života sve više nas prisiljava da počnemo razmišljati o odgovornoj upotrebi prirodnih resursa, kako bismo održali suptilnu ravnotežu, raznolikost i kvalitetan suživot čovjeka i svih ostalih oblika života na Zemlji. U sve većoj mjeri razvijamo planetarnu ekološku svijest kod mlađih generacija, a koja holistički ujedinjuje tri stupa socijalne, ekonomske i ekološke Održivosti, zahtjevajući od nas da počnemo težiti ka društvu koje bi se temeljilo na poštovanju Prirode, univerzalnih prava čovjeka, te ekonomskoj pravdi i kulturi mira. Umjetnici i dizajneri također mogu pripomoći tom buđenju nove svijesti kroz svoja djela i aktivni društveni, ali i kritički angažman, unutar kojega bi se preispitali neki kulturološki obrasci, koji definiraju današnji potrošački način života, koji je u suprotnosti sa idealima Održivog razvoja.

Fotografije iz ciklusa ” Ples vode ”

Nastavi čitati